Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu M-GARDEN

§ 1

Ustanovenia

1. Internetový obchod M-GARDEN Dawid Więckowski dostupný na internetovej adrese www.m-garden.com.pl, prevádzkovaný prostredníctvom Davida Więckowskiego podnikajúceho pod názvom spoločnosti M-GARDEN David Wieckowski, ktorého spoločnosť je zapísaná v Centrálnom Registri a Informácií o Ekonomickej Aktivite (CEIDG) vedenej príslušnym ministrom pre hospodárske správy na adrese: Jaworzno 22, 46 - 325 Rudniki, NIP(DIČ) 576-149-63-13, REGON(IČO): 364909346.

2. Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky sú určené pre Spotrebiteľov, ako aj pre Podnikateľov v súvisloti s využívaním služieb a definujú pravidlá pre správne používanie internetového Obchodu, vrátene pravidiel a postupov uzatvárania Kupných Zmlúv so Zákazníkmi na diaľku prostredníctvom  internetového Obchodu.

 

§ 2

Vymedzenie pojmov

1. Spotrebiteľ – ide o fyzickú osobu, ktorá uzavrela zmluvu s Predávajúcim a odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom Obchodu, a zároveň pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2. Predávajúci – ide o fyzickú osobu, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia pod názvom spoločnosti David Wieckowski, podnikajúcim subjektom na základe živnostenského oprávnenia je spoločnosť pod názvom M-GARDEN David Wieckowski, spoločnosť je zapísaná v Centrálnom Registri a Informácií o Ekonomickej Aktivite (CEIDG) vedenej príslušnym ministrom pre hospodárske správy na adrese: Jaworzno 22, 46 - 325 Rudniki, NIP(DIČ) 576-149-63-13, REGON(IČO): 364909346.

3. Zákazník - je každý subjekt uskutočňujúci nákup tovarov prostredníctvom Obchodu.

4. Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba a organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej osobitný zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, podniká vo vlastnom mene, a ktorá nakupuje v Obchode.

5. Obchod - internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim na internetovej adrese www.m-garden.com.pl. 

6. Zmluva uzatvorená na diaľku - uzavretá zmluva so Zákazníkom v rámci zorganizovaného systému uzatvárania zmlúv na diaľku (v rámci Obchodu), bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán, s výhradným použitím jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku až do chvíle uzavretia zmluvy.

7. Všeobecné obchodné podmienky – tento prítomný dokument, VOP.

8. Objednávka - vyhlásenie o zámere Zákazníka predloženého pomocou Objednávkového Formulára, alebo objednanie tovaru e-mailovou cestou, buď telefonicky, priamo smerujúca činnosť na uzatvorenie Kúpnej Zmluvy o Predaji Produktu alebo Produktov, medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

9. Účet - zákaznícky účet v Obchode, sú v ňom uložené údaje poskytnuté Zákazníkom a informácie o predložených ním Objednávkach v Obchode.

10. Registračný formulár - formulár dostupný v Obchode, umožňujúci vytvorenie Účtu.

11. Objednávkový formulár -interaktívny formulár dostupný v Obchode umožňujúci zadávanie Objednávok, prostredníctvom pridania Produktov do Košíka a stanovenie Podmienok Predaja,  v súvislosti s kúpnou Zmluvou, vrátane spôsobu doručenia a platby.

12. Košík – softvérový element Obchodu, je to zobrazujúci náhľad položiek nákupného košíka Vami vybraných produktov. V rámci našich služieb je možná aj modifikácia Objednávkových údajov, najmä pokiaľ ide o počet produktov, po osobitnej dohode s kupujúcim.

13. Produkt – dostupná hnuteľná vec /služba v Obchode, ktorá je predmetom Kúpnej Zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.

14. Kúpna Zmluva - kúpna zmluva o predaji Produktu uzatváraná alebo uzavretá medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom internetového Obchodu, e-mailovou cestou alebo telefonicky. Kúpnou Zmluvou sa tiež rozumie - používanie Produktov na základe stanovených pravidiel v návode na používanie príslušných Produktov -  ďalej tu patrí zmluva o poskytovaní služieb a zmluva o dielo.

§ 3

Kontaktné údaje elektronického Obchodu

1. Kontaktná adresa Predávajúceho: Jaworzno 22, 46 – 325 Rudniki, opolské vojvodstvo(województwo opolskie). 

2. E-mailová adresa Predávajúceho: tmdgarden@gmail.com.

3. Telefónne čísla Predávajúceho: 781 694 069, 781 694 068.

4. Číslo bankového účtu Predávajúceho: 46 1050 1171 1000 0092 2856 1479.

5. Zákazník sa môže komunikovať s Predávajúcim prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov, pomocou adries, telefónnych čísel, podľa pravidiel VOP.

6. Zákazník sa vždy môže kontaktovať s Predávajúcim od pondelka do soboty v hodinách: od 8.00 do 18.00. 

§ 4

Technické požiadavky

Pre nákup v Obchode, vrátane náhľadu Predajného  sortimentu a zadávania objednávok na Produkty, bude nevyhnutné:

a. pripojenie koncového zariadenia s prístupom k Internetu a webový prehliadač typu …………………………………..,

b. aktívny e-mailový účet ( platná e-mailová adresa),

c.  povolená obsluha súborov cookies,

d.  nainštalovaný program FlashPlayer.

§ 5

Všeobecné informácie

1. Predávajúci v plnom rozsahu povolenom zákonom nenesie zodpovednosť za akékoľvek zásahy, čo sa týka prerušenia prevádzky Obchodu v dôsledku vyššej moci, neoprávneným zasahovaním tretích osôb či nesúlad internetového Obchodu v súvislosti s technickou infraštruktúrou Zákazníka.

2. Pozorovanie sortimentu Obchodu si nevyžaduje založenie Účtu. Zadávanie objednávok Zákazníkom v rámci Produktov, ktoré sú dostupné v Obchode je možné uskutočniť, alebo po vytvorení Účtu podľa stanovení § 6 Všeobecných Obchodných Podmienok alebo poskytnutím nevyhnutných osobných, kontaktných a správnych adresových údajov pre realizáciu Objednávky bez vytvorenia Účtu.

3. Znázornené ceny v Obchode sú uvedené v PLN a sú cenami brutto (uvedené ceny produktov sú s pridanou hodnotou DPH).

4. Koncová (finálna) čiastka, ktorá sa týka Zákazníka ohľadom uhradenia ním príslušnej sumy, táto cena sa skladá z ceny za Produkt plus náklady spojené s dodávkou Produktu (sú to poplatky za prepravu, doručenie, vrátane poštových služieb), o čom je  Zákazník informovaný na stránkach v Obchode pri zadávaní Zákaziek, objednávok alebo e-mailovou cestou, alebo tiež vo chvíli vyjadrenia súhlasu viazaného Kúpnou Zmluvou o predaji spotrebného tovaru.

§ 6

Vytvorenie Účtu v Obchode

1. Pre vytvorenie účtu v Obchode, je potrebné vyplniť Registračný Formulár. Vo formulári je potrebné vyplniť nasledujúce informácie:…………..

2. Vytvorenie Účtu v Obchode je bezplatné.

3. Prihlásenie do účtu. Prihlasujete sa na svoj účet, zadaním užívateľského mena a hesla, ktoré ste uviedli v registračnom Formulári.

4. Zákazník może kedykoľvek bez udania dôvodu a bez vynaloženia akýchkoľvek poplatkov, odstrániť svoj Účet prostredníctvom zaslania príslušnej žiadosti do Predávajúceho, a bude ju potrebné zaslať v písomnej podobe prostredníctvom e-mailovej správy alebo písomne na adresy uvedené v § 3.

§ 7

Pravidlá pre predkladanie Objednávok

Aby bolo možné zadávať Objednávky je potrebné postupovať nasledujúcim spôsobom:

1. prihlásiť sa do Obchodu (voliteľne);

2. vybrať produkt, ktorý je predmetom Objednávky, a potom kliknúť na tlačidlo „Pridať do košíka" (alebo ekvivalent);

3. prihlásiť sa, alebo použiť možnosť predkladanie Objednávok bez registrácie;

4. v prípade, že si zvolíte možnosť, Objednanie tovaru bez registrácie - je potrebné vyplniť objednávkový Formulár s kontaktnými údajmi Odberateľa a zadať doručovaciu adresu, na ktorú by mal byť doručený Produkt, ďalej zvoliť spôsob doručenia (spôsob dodania Produktu), zadať fakturačné údaje, ak sú iné ako údaje Odberateľa Objednávky,

5. kliknúť tlačidlo „Objednávam a platím"/kliknúť tlačidlo, „Objednávam a platím" a potvrdiť objednávku kliknutím na odkaz zaslaný v e-mailovej správe,

6. zvoliť jednu z platobných metód a v závislosti od spôsobu platby, zaplatiť za objednávku v stanovenej lehote,

7. a navyše je tu aj možnosť objednania e-mailovou cestou na e-mailovej adrese, ktorá je uvedená v § 3 bd., 2. vo Všeobecných Obchodných Podmienkach, alebo telefonicky na telefónnych číslach uvedených v § 3 bd., 2. Všeobecných Obchodných Podmienok,

8. objednávky môžu byť zadávané 24 hodín denne po celý rok, s upozornením, že objednávky zadávané telefonicky môžu byť objednávané od pondelka do soboty v hodinách od 8:00 do 18:00. Objednávky odoslané vo všedné dni po hod. 12:00, v sobotu, nedeľu a v deň štátneho sviatku budú spracované v nasledujúci pracovný deň.

9. pre zákazníkov s uvedenou e-mailovou adresou,  zašleme e-mailovú správu so zhrnutím objednávky, ktorý bude doručený na uvedenú kontaktnú e-mailovú adresu Zákazníka.

10. nesprávne vyplnené objednávkové formuláre nebudú brané do úvahy.

11. Základnou podmienkou realizácie zmluvy je vyplnenie Zákazníkom všetky potrebné a nevyhnutné políčka, kde je potrebné uviesť príslušné adresové údaje. Obchod si vyhradzuje  právo odmietnuť pochybné objednávky, a týka sa to takých zákaziek, ktoré nebudú obsahovať potrebné a nevyhnutné údaje na potvrdenie objednávky, ako sa napr. môže stať, že budú v nej chýbať telefónne číslo alebo e-mailové adresy, alebo tiež v prípade, kedy tieto údaje budú nesprávne zadané, a budú zabraňovať realizácii zásielky.  

§ 8

Ponúkané spôsoby dodania a platby

1. Predávajúci ponúka Zákazníkovi nasledujúce spôsoby prepravy alebo odber objednaného Produktu:

a. Poštová zásielka, a poštová dobierková zásielka,

b. Kuriérska zásielka a kuriérska dobierková zásielka

c. Osobný odber na adrese: Jaworzno 22, 46 – 325 Rudniki. 

2. Predávajúci ponúka Zákazníkovi nasledujúce spôsoby platby:

a. Platba pri odbere v hotovosti,

b. Platba na dobierku,

c. Platba bankovým prevodom na účet Predávajúceho,

d. Elektronické platby,

e. Platba platobnou kartou: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

3. Poskytovateľom on-line platobných služieb prostredníctvom elektronických prostriedkov je Blue Media S.A. 

4. V prípade potreby vrátenia finančných prostriedkov,  za akúkoľvek transakciu vykonanú Zákazníkom platobnou kartou, Predávajúci vráti príslušnú sumu na bankový účet priradený k zákazníkovej platobnej karte.

5. V prípade, že Zákazník si zvolí spôsob platby bankovým prevodom alebo platobnou kartou, doba realizácie objednávky sa počíta odo dňa pripísania príslušnej sumy na bankový účet alebo fakturačný účet Predávajúceho.

§ 9

Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Uzavretie Kúpnej Zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim nastáva po predchádzajúcom predložení Objednávky Kupujúcim prostredníctvom Objednávkového formulára dostupného v internetovom Obchode v súlade s § 7 Všeobecných Obchodných Podmienok, alebo e-mailovou cestou na adresu uvedenú v § 3 bd. 2., Všeobecných Obchodných Podmienok, alebo telefonicky na telefónnych číslach uvedených v § 3. bd., Všeobecných Obchodných Podmienok.

2. Po predložení Objednávky, Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie Objednávky, a zároveň sa zaväzuje na jej realizáciu. Potvrdenie o prijatí Objednávky a jej prijatie na realizáciu, následuje po zaslaní písomného potvrdenia v podobe e-mailovej správy Predávajúcim, a zaslaná bude Zákazníkovi na jeho e-mailovú schránku, ktorá bola zadaná počas procesu Objednávania, a bude obsahovať aspoň jedno vyhlásenie Predávajúceho o prijatí Objednávky, vrátane jej realizácie na základe potvrdenia Kúpnej Zmluvy. Po prijatí Zákazníkom príslušného písomného potvrdenia prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej od Predávajúceho, zostáva od tohto momentu uzavretá Kúpna Zmluva medzi Zákazníkom a Predávajúcim.

3. Voľba platby podľa Zákazníka:

a. platba bankovým prevodom, elektronické platby alebo platby platobnou kartou, Zákazník sa zaväzuje vykonať platbu v termíne .... kalendárnych dní od dátumu uzavretia Kúpnej Zmluvy - v opačnom prípade bude objednávka zrušená.

b. platba na zaplatenie v hotovosti pri odbere zásielky, Zákazník je povinný vykonať platbu pri odbere zásielky.

c. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí zásielky,  Zákazník je povinný vykonať platbu pri odbere zásielky v termíne.... dní odo dňa doručenia informácie o pripravenosti zásielky na jej odber.

4. Ak si Zákazník vybral spôsob dodania iný ako osobné vyzdvihnutie, Produkt bude zaslaný Predávajúcim v lehote uvedenej v popise Produktu (s výnimkou odseku 5 tohto zn.), podľa výberu Zákazníka pri zadávaní Objednávky.

5. Pri objednaní Produktov s odlišnou dodacou lehotou, platí najdlhšia dodacia lehota, zadaná v popise Produktu.

6. Začiatok plynutia lehoty dodania Produktu k Zákazníkovi sa počíta následovným spôsobom:

a. V prípade, že sa Zákazník rozhodol zrealizovať platbu, prevodom, alebo platobnou kartou, či elektronickým platobným spôsobom - začína plynúť dodacia lehota odo dňa pripísania platby na účet Predávajúceho.

b. V prípade, že sa Zákazník rozhodol zrealizovať platbu pri odbere v hotovosti – začína plynúť dodacia lehota odo dňa uzavretia Kúpnej Zmluvy.

c. Produkt bude pripravený na odber prostredníctvom Zákazníka v lehote uvedenej v popise Produktu. O pripravenosti Produktu na odber, Zákazník bude dodatočne informovaný Predávajúcim prostredníctvom zaslania e-mailovej správy zo strany Predávajúceho, na e-mailovú schránku Zákazníka, ktorá bola zadaná Zákazníkom v procese Objednávania.

7. Pri objednaní Produktov s odlišnou dodacou lehotou, platí najdlhšia dodacia lehota, zadaná v popise Produktu

8. Dodanie Produktu je možné výlučne na Poľskom území.

9. Cena za prepravu (prepravné) je stanovená podľa platného cenníka uvedeného na stránkach Obchodu a platné ceny Produktov sú uvedené pri jednotlivých položkách. Zásielka bude vyexpedovaná a doručená Zákazníkovi na adresu, ktorú uvedie Zákazník, ako miesto doručenia, ibaže v Kúpnej Zmluve je to zaznamenané inak. Pokiaľ ide o Cenu prepravy Produktov (vrátane poplatkov za dopravu, dodacie a poštové služby) je ona uvedená pre informáciu Zákazníka na stránke internetového Obchodu v záložke „Cena prepravy" a je známa v priebehu predkladania Objednávky, so súčasným vyjadrením súhlasu a prejavením vôle Zákazníka na uzatvorenie Kúpnej Zmluvy  o Predaji Produktu.

10. Osobný odber objednaného Produktu je bezplatný. Zákazník si Produkt vyzdvihne sám.

11. V prípade, že Zákazník nebude súhlasiť s predĺžením dodacej lehoty objednaného Produktu, Zákazník môže úplne alebo čiastočne odstúpiť od Kúpnej zmluvy, rovnako ako Objednávku môže úplne zrušiť, alebo môže odstúpiť len z pozície, ktorá sa týka predĺženia dodacej lehoty, či oneskorenia realizácie objednaného Produktu.

§ 10

Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ môže v termíne do 14 dní odstúpiť od Kúpnej Zmluvy bez udania dôvodu.

2. Beh lehoty uvedený v odseku 1., sa začína odo dňa doručenia Produktu Spotrebiteľovi, ale Produkt môže prevziať aj ním poverená osoba, ale iná než dopravca.

3. V prípade Zmluvy, ktorá zahŕňa veľa Produktov, ktoré sú dodávané oddelene, po častiach alebo v častiach, termín dodania je uvedený v odseku 1., a plynie odo dňa doručenia poslednej veci, šarže alebo časti.

4. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Kúpnej Zmluvy, tým že predložení žiadosť a poinformujeme o tom Predávajúceho, že má zámer odstúpiť od tejto príslušnej Kúpnej Zmluvy. Pri dodržanej lehote, stanovenej na odstúpenie od tejto Kúpnej Zmluvy stačí, ak Spotrebiteľ zašle žiadosť pred uplynutím tejto stanovenej lehoty, Predávajúcemu v písomnej podobe na uvedené kontaktné údaje spoločnosti.

5. Vyhlásenie by malo byť zaslané normálnou poštou alebo elektronickou cestou, a zaslané v podobe vyhlásenia na e-mailovú adresu Predávajúceho, ale je možné túto žiadosť zaslať aj prostredníctvom stránky internetového Obchodu, Predávajúcemu - na kontaktné údaje Predávajúceho, ktoré sú uvedené v § 3., Vyhlásenie, tiež môže byť  predložené na formulári, ktorého vzor je priložený ako príloha 1. týchto Všeobecných Obchodných Podmienok a pripojenej prílohy podľa zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa, ale nie je to povinné, ani záväzné.

6. V prípade, že Spotrebiteľ zaslal vyhlásenie elektronickou cestou, Predávajúci bezodkladne zašle Spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí takéhoto odstúpenia od zmluvy, na uvedenú e-mailovú adresu Spotrebiteľa.

7. Účinky odstúpenia od Zmluvy:

a. V prípade odstúpenia od Zmluvy uzatvorenej na diaľku, Zmluvu sa považuje za neplatnú.

b. V prípade odstúpenia od Zmluvy, Predávajúci Spotrebiteľovi vracia okamžite finančné prostriedky Spotrebiteľa, a ide o všetky možné zrealizované platby za tovar, vrátane nákladov za dodanie tovaru, s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z iného spôsobu dodania vybraného Spotrebiteľom, než najlacnejšia normálna cena prepravy ponúkaná Predávajúcim. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr v termíne do 14 dní odo dňa prijatia od Spotrebiteľa  vyhlásenia, odstúpenia od Zmluvy.

c. Návrat Platby Predávajúci prevedie a uskutoční pomocou rovnakých platobných metód, ktoré Spotrebiteľ použil v počiatočnej transakcii, ibaže Spotrebiteľ výslovne súhlasil s iným riešením, ktoré nebude zahŕňať iné, alebo žiadne iné náklady.

d. Predávajúci môže zadržať úhradu do chvíle, kým mu nebude vrátený Produkt späť, alebo do chvíle doručenia dôkazu o jeho odoslaní späť, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

e. Spotrebiteľ by mal vrátiť Produkt na adresu Predávajúceho uvedenú v týchto VOP bezodkladne, a najneskôr do 14 dní odo dňa, v ktorom poinformoval Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy. Termín bude dodržaný a splnený, ak Spotrebiteľ Produkt vráti a zašle pred uplynutím 14 dní.

f. Spotrebiteľ nesie priame náklady za doručenie Produktu, vrátane nákladov za vrátenie Produktu, vzhľadom na svoju povahu, že Tento Produkt nemohol byť vrátený v normálnom režime poštou.

g. Spotrebiteľ je zodpovedný len za zníženie hodnoty Produktu, vyplývajúceho z jeho použitia, iným spôsobom, než to bolo stanovené jeho povahou, vlastnostiami a fungovaním Produktu.

8. V prípade, keď sa stane, že vzhľadom na povahu Produktu nemôže byť tento Produkt vrátený v rámci bežného režimu poštou, tieto informácie, ako aj náklady spojené s vrátením Produktu, budú uvedené v popise Produktu v Obchode.

9. Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku nemá nárok taký Spotrebiteľ, ktorý sa kvalifikuje do nižšie popísaných bodov:

a. Zmluva, ktorej predmetom zabezpečenia bola vec,  neprefabrikovaná, vyrobená v súlade s požiadavkami Spotrebiteľa, a navyše Produkt bol vyrobený so špecifikáciami objednanými Spotrebiteľom, alebo ak ide o objednaný Produkt slúžiaci jeho individuálnym potrebám.

b. Zmluva, ktorej predmetom zabezpečenia bola vec, doručená v zapečatenom balení, ktorá sa po otvorení obalu nemôže vrátiť z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a balenie  bolo otvorené po jeho doručení,

c. Zmluva, ktorej predmetom zabezpečenia je vec, ktorá podlieha rýchlemu poškodeniu alebo má krátku dobu životnosti, a ide o určitú stanovenú dobu na použitie Produktu.

d. o poskytovaní služieb v prípade, že Predávajúci vykonal kompletný servis s výslovným súhlasom Spotrebiteľa, ktorý bol poinformovaný o tejto skutočnosti ešte pred vykonaním servisu, že po poskytnutí služieb v rámci servisných prác, podľa ustanovení VOP, v tomto prípade Spotrebiteľ tratí právo na odstúpenie od Zmluvy.

e. Zmluva, ktorej predmetom zabezpečenia sú veci, ktoré po doručení, vzhľadom na svoju povahu, budú neoddeliteľne spojené s inými vecami.

§ 11

Reklamácia a záruka

1. Kúpna zmluva sa vzťahuje na nové Produkty.

2. V prípade výskytu vád zakúpeného tovaru u Predávajúceho, Zákazník má právo na reklamáciu  v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka o predaji tovaru v Obchode.

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim a trvá 12 mesiacov.

4. Reklamáciu je potrebné nahlásiť Predávajúcemu, a musí byť oznámená v podobe žiadosti písomne alebo elektronickými prostriedkami, čo je uvedené v týchto Všeobecných Obchodných Podmienkach Predávajúceho, v termíme do 7 dní od zistenia vady.

5. Odporúča sa, aby v žiadosti bolo zahrnuté, okrem iného, stručný popis závady, okolnosti (vrátane dátumu) jej vzniku, dáta Zákazníka podajúceho žiadosť reklamácie a želanie Zákazníka v súvislosti s vadou tovaru.

6. Predávajúci sa bude zaoberať žiadosťou reklamácie bez zbytočného odkladu, a v prípade, že Zákazník je Spotrebiteľom - najneskôr do 14 dní bude táto reklamácia vybavená. V prípade, že Zákazník je Spotrebiteľom a Predávajúci neodpovie na žiadosť reklamácie do 14 dní, znamená to, že Predávajúci prijal žiadosť reklamácie Zákazníka a považuje ju za odôvodnenú.

7. Tovar zasielaný v rámci reklamačného konania by mal byť zaslaný na adresu uvedenú v § 3 týchto VOP.

8. V prípade, Produktov predávaných so zárukou, podrobné informácie o tom, nájdete v popise jednotlivých Produktov v Obchode.

§ 12

Mimosúdne spôsoby riešenia sťažností a pohľadávok

1. Podrobné informácie v rámci dostupných metód pre Spotrebiteľa, pokiaľ ide o mimosúdne riešenia týkajúce sa žiadosti a postupy náprav jednotlivých tovarov, sú tieto stanovené v pravidlách, ktoré sú sprístupnené a riadne opísané na internetových stránkach okresných (mestských) spotrebiteľských hovorcov, spoločenských organizácií, ktoré sa zaoberajú riešením štatutárnych úloh v rámci ochrany spotrebiteľa, a sú to Inšpektoráty Obchodnej Inšpekcie a ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich webových stránkach na Úrade pre Ochranu Konkurencie a Spotrebiteľov:

-http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

-http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

-http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Spotrebiteľ má nasledujúce príklady možností využitia týchto mimosúdnych prostriedkov na vybavenie reklamácie, sťažností alebo vybavenie pohľadávok:

a. Spotrebiteľ má právo sa obrátiť vo veci svojej pohľadávky na príslušný spotrebiteľský súd, čo je uvedené v článku 37. zákona z 15. decembra 2000, o Obchodnej Inšpekcii (Zb. Z. z roku 2014. pos. 148, v znení neskorších predpisov)., s podaním žiadosti o riešenie sporu, čo vyplýva z uzavretia Kúpnej Zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

b. Spotrebiteľ má právo sa priamo obrátiť na Inšpektora Obchodnej Inšpekcie, podľa v článku 36. zákona z 15. decembra 2000, o Obchodnej Inšpekcii (Zb. Z. z roku 2014. pos. 148, v znení neskorších predpisov)., s podaním žiadosti, alebo návrhu priateľského urovnania sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim.

c. Spotrebiteľ môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi ním a Predávajúcim, s využitím bezplatnej pomoci okresného (mestského) spotrebiteľského pracovníka, alebo riešiť spor pomocou spoločenských organizácií, ktoré plnia štatutárne úlohy a zahŕňajú v svojich záväzkách ochranu spotrebiteľa ( a sú to napr. org. Spotrebiteľská Federácia, Združenie Poľských Spotrebiteľov).

§ 13

Osobné údaje v internetovom Obchode

1. Predávajúci v súlade s článkom 24. ods. 1., zákona z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Zb. Z. z roku 1997 č. 133., bod. 883., v znení neskorších predpisov.) oznamuje, že má zapísané v registri zbierok v rámci ochrany osobných údajov, údaje Zákazníkov, ktoré budú spracované za účelom realizácie zmluvy. 

2. Osobné údaje Zákazníkov zozbierané Správcom pomocou internetového Obchodu sú zhromažďované za účelom realizácie Zmluvy, a ak Zákazník bude súhlasiť budú použité - aj na marketingové účely.

3. Odberateľmi Zákazníckych osobných údajov Internetového Obchodu môžu byť:

a. V prípade Zákazníka, ktorý využíva internetový Obchod, pokiaľ ide o spôsob doručenia, Zákazník má možnosť si vybrať doručenie Produktu poštou alebo kuriérskou službou, Správca poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému prepravcovi alebo sprostredkovateľovi, realizujúcemu zásielku na požiadavku Správcu.

b. V prípade Zákazníka, ktorý využíva internetový Obchod, pokiaľ ide o elektronické platby alebo ide o platobú kartu,  Správcu poskytuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka, vybranému operátorovi, ktorý prevádzkuje vyššie spomínané platby v internetovom Obchode.

4. Zákazník má právo na prístup k svojim údajom a môže ich kedykoľvek meniť, upravovať, odoberať.

5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale  neposkytnutie nevyhnutných údajov, stanovených v Poriadku osobných údajov, potrebných na uzavretie Kúpnej Zmluvy bude mať za následok, nemožnosť uzatvorenia tejto zmluvy.

§ 14

Záverečné ustanovenia

1. Uzavreté Zmluvy prostredníctvom internetového Obchodu sú uzatvárané v poľskom jazyku.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel vo Všeobecných Obchodných Podmienkach z dôležitých dôvodov, a za také sa považujú: zmena legislatívy, zmeny platobných metód a dodania Produktov - v rozsahu, v ktorom by tieto zmeny mohli ovplyvniť implementáciu ustanovení týchto Všeobecných Obchodných Podmienok. O akýchkoľvek zmenách Predávajúci bude informovať Zákazníka aspoň 7 dní vopred.

3. Vo veciach, ktoré nie sú upravené v týchto Všeobecných Obchodných Podmienkach, platia všeobecne uplatniteľné ustanovenia poľského práva, a najmä: Občiansky zákonník; zákon o elektronických službách; zákon o právach spotrebiteľov, zákon o ochrane osobných údajov.

4. Zákazník má právo používať mimosúdne prostriedky na vybavovanie sťažností, vrátane reklamácií a riešenia svojich pohľadávok. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom internetovej platformy ODR prístupnej na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Príloha č. 1. pripojená k týmto VOP, tj. vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy: